გამოფენის მონაწილე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს სტუდენტთა, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა მომზადებას მრავალფეროვან საგანმანათლებლო პროგრამებში.

atsu.edu.ge